Skip to main content

การบริหารความเสี่ยงดิจิทัล | Digital Risk Management

OCSC

รายวิชานี้ เป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced Learning)

คำอธิบายรายวิชา

การศึกษาแนวคิดการพัฒนาแผนงานเชิงกลยุทธ์เกี่ยวกับสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture Strategic Roadmap) การวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องที่มีส่วนผลักดันหรืออุปสรรคในการเดินทางสู่เป้าหมายองค์กรการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับปัจจัยต่าง ๆ ที่เกื้อหนุน การจัดการความเปลี่ยนแปลงของสถาปัตยกรรมองค์กรและหลักการสื่อสารองค์กรเพื่อความสำเร็จตามแผนงาน และการจัดการสถาปัตยกรรมองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 5 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 2 ชั่วโมง 13 นาที 51 วินาที)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายถึงแนวคิดการพัฒนาแผนงานเชิงกลยุทธ์เกี่ยวกับสถาปัตยกรรมองค์กรได้

2. อธิบายถึงแนวทางจัดการปัจจัยที่มีส่วนผลักดันและอุปสรรคในการเดินทางสู่เป้าหมายองค์กรได้

3. อธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับปัจจัยต่าง ๆ ที่เกื้อหนุนได้

4. อธิบายถึงหลักการจัดการความเปลี่ยนแปลงของสถาปัตยกรรมองค์กรได้

5. อธิบายถึงหลักการจัดการสถาปัตยกรรมองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลได้

คุณสมบัติผู้เรียน

ผู้บริหารระดับสูง, ผู้จัดการงานวางแผนองค์กรและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, ผู้จัดการงานด้านงบประมาณ, CIO, ผู้จัดการด้านการวางแผนและกลยุทธ์ผู้จัดการด้านพัฒนาระบบงานผู้จัดการรายงานผู้บริหารระดับสูง, ผู้จัดการด้านดูแลรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ, ผู้จัดการด้านความปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้

เกณฑ์การวัดผล

เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน

ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

ทีมผู้รับผิดชอบรายวิชา MOOC

Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

อาจารย์ดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี
ผู้เชี่ยวชาญด้านสถาปัตยกรรมองค์กร

ช่องทางติดต่อทีมผู้สอน

e-Mail : [email protected]

cc

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll