Skip to main content

การเป็นข้าราชการ | To Be Official

OCSC

รายวิชานี้ เป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced Learning)

คำอธิบายรายวิชา

การเป็นข้าราชการมีรายละเอียดต่างๆ ที่ผู้มารับราชการใหม่ต้องทำความเข้าใจ และเรียนรู้ถึงหน้าที่ บทบาท สถานภาพ สิทธิประโยชน์ การปฏิบัติตน เพื่อเป็นข้าราชการที่สมบูรณ์ตั้งแต่วันแรก จนถึงวันเกษียณอายุราชการ

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 5 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 1 ชั่วโมง 54 นาที 38 วินาที)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายสถานภาพของข้าราชการ สามารถวางตนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายบทบาทของข้าราชการกับประชาชน

3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายสิทธิ และประโยชน์ที่ข้าราชการพึงได้รับ

4. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายการปฏิบัติตนในพิธี และพระราชพิธีต่างๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

5. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายถึงคุณค่าในการเป็นข้าราชการ และความภาคภูมิใจเมื่อเกษียณอายุราชการ

คุณสมบัติผู้เรียน

บุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้

เกณฑ์การวัดผล

เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน กิจกรรมในบทเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน

ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

ทีมผู้รับผิดชอบรายวิชา MOOC

Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ
กรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ

ช่องทางติดต่อทีมผู้สอน

e-Mail : [email protected]

Course Staff Image #2

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วม

รองศาสตราจารย์ ดร.สมัครสมร ภักดีเทวา
รองศาสตราจารย์ประจำสำนักเทคโนโลยีการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ช่องทางติดต่อทีมผู้สอน

e-Mail : [email protected]

cc

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll