Skip to main content

การคิดเชิงวิพากษ์และการจัดการปัญหา | Critical thinking and problem solving

OCSC

รายวิชานี้ เป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced Learning)

คำอธิบายรายวิชา

ความหมาย ความสำคัญของการคิดเชิงวิพากษ์และการจัดการปัญหา กระบวนการคิดเชิงวิพากษ์และการจัดการปัญหา ลักษณะของผู้ที่มีความสามารถในการคิดเชิงวิพากษ์และการจัดการปัญหาการพัฒนาการคิดเชิงวิพากษ์และการจัดการปัญหาในการดำเนินชีวิตและการทำงาน

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 5 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 2 ชั่วโมง 21 นาที 38 วินาที)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายแนวคิดพื้นฐานของการคิดเชิงวิพากษ์ได้

2. อธิบายความสามารถในการคิดเชิงวิพากษ์ได้

3. ประยุกต์ใช้แนวทางการพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ได้

4. อธิบายแนวคิดพื้นฐานของการจัดการปัญหาได้

5. ประยุกต์ใช้แนวทางการพัฒนาทักษะการจัดการปัญหาได้

คุณสมบัติผู้เรียน

พนักงานของรัฐ ก.พ. ประชาชนทั่วไป ที่สนใจสามารถเรียนได้

เกณฑ์การวัดผล

เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน กิจกรรมในบทเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน

ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

ทีมผู้รับผิดชอบรายวิชา MOOC

Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

รศ.ดร.จุฬารัตน์ ธรรมประทีป
รองศาตราจารย์ประจำสาขาวิชาศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ช่องทางติดต่อทีมผู้สอน

e-Mail : [email protected]

Course Staff Image #2

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วม

อาจารย์ ดร.ชุติวัฒน์ สุวัตถิพงศ์
อาจารย์ประจำสำนักเทคโนโลยีการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ช่องทางติดต่อทีมผู้สอน

e-Mail : [email protected]

Course Staff Image #2

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วม

รองศาสตราจารย์ ดร.สมัครสมร ภักดีเทวา
รองศาสตราจารย์ประจำสำนักเทคโนโลยีการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ช่องทางติดต่อทีมผู้สอน

e-Mail : [email protected]

cc

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll