Skip to main content

ความหลากหลายในสถานที่ทำงาน | Diversity at workplace

TU

คำอธิบายรายวิชา

รายวิชาสำหรับการเตรียมความพร้อมในการทำงานกับผู้คนที่แตกต่างหลากหลายกันในมิติต่าง ๆ ในที่ทำงานได้ โดยสามารถนำความรู้ไปใช้ในการทำงานในชีวิตจริงได้ โดยสามารถปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม โดยคำนึงถึงธรรมชาติของการทำงานในแต่ละทีม และความแตกต่างในการทำงานระหว่างบุคคล

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 4 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 2 ชั่วโมง 38 นาที)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. ผู้เรียนอธิบายความหมายของความหลากหลายและการมีส่วนร่วมขององค์การสหประชาชาติ

2. ผู้เรียนอธิบายและนำความรู้ไปใช้ทำงานบนความหลากหลายด้านเพศได้

3. ผู้เรียนอธิบายและนำความรู้ไปใช้ทำงานบนความหลากหลายแต่ละช่วงวัยได้

4. ผู้เรียนอธิบายและนำความรู้ไปใช้ทำงานบนความเหลื่อมล้ำด้านเศรษฐกิจและสังคมได้

คุณสมบัติผู้เรียน

สามารถเรียนรู้ได้ทุกวัย

มีใจรักในการเรียนรู้ โดยเฉพาะนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของการเรียน

จนถึงผู้ทำงานระยะต้นช่วง 2- 4 ปีแรกของการทำงาน (Early – Career)

เกณฑ์การวัดผล

ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

โดยมีรายละเอียดการเก็บคะแนนดังต่อไปนี้

คะแนนแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน จำนวน 4 ครั้ง คิดเป็น 60% ของคะแนนเต็ม 100 คะแนน

คะแนนแบบทดสอบหลังเรียน จำนวน 16 ข้อ คิดเป็น 40% ของคะแนนเต็ม 100 คะแนน

ทีมผู้รับผิดชอบรายวิชา MOOC

Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

รองศาสตราจารย์ ดร.เนตรนภา ยาบุชิตะ
ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ช่องทางติดต่อทีมผู้สอน

[email protected] เบอร์ติดต่อ 02 564 4440-9 # 6717

cc

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll